kalendarzWitaj dziś jest czwartek, 22 marca 2018 r.   Imieniny: Bogusława, Jagody, Katarzyny dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2235025 osób

Certyfikaty pochodzenia pierza i puchu gęsiego oraz kaczego

 

REGULAMIN WYDAWANIA CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH POLSKIE ŹRÓDŁO POCHODZENIA POZYSKIWANEGO I EKSPORTOWANEGO PIERZA I PUCHU GĘSIEGO ORAZ KACZEGO

 
PREAMBUŁA

Celem opracowania i stosowania Regulaminu wydawania certyfikatów potwierdzających polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, zwanego w dalszej części Regulaminem, jest potwierdzenie i uwiarygodnienie źródła pochodzenia oryginalnego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, określenie walorów jakościowych polskiego pierza i puchu, promocja polskiego pierza i puchu na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie marki polskiego pierza i puchu.
Strony uczestniczące w certyfikacji pierza i puchu opartej na niniejszym Regulaminie dążyć będą do wypracowania systemu produkcji i pozyskiwania polskiego pierza i puchu w oparciu o wysokie normy jakościowe wraz z przestrzeganiem zasad ochrony dobrego wizerunku polskiej branży pierzarskiej oraz wymogów dobrostanowych dotyczących hodowli, chowu oraz utrzymywania gęsi i kaczek.

 
WSTĘP

§ 1

Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania certyfikacji oraz wydawania certyfikatów potwierdzających polskie pochodzenie pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego, zwanych dalej Certyfikatem.

§ 2

Certyfikaty wydawane są przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą, zwaną w dalszej części Wystawcą, dla podmiotów spełniających wymogi określone w niniejszym Regulaminie, zwanych dalej Wnioskodawcą.

§ 3

 1. Certyfikaty wydawane są dla Wnioskodawcy, który pozyskał pierze i puch ze stad hodowlanych gęsi, z zakładów drobiarskich dokonujących uboju stad hodowlanych lub tuczowych gęsi oraz kaczek, a także poprzez skup pierza i puchu od innych podmiotów, po uprzednim udokumentowaniu polskiego źródła pochodzenia pierza i puchu, z wyłączeniem pierza i puchu pochodzącego z odzysku i przywożonego z zagranicy.
 2. Pierze i puch, o którym mowa w ust. 1 musi pochodzić od stad wyhodowanych i utrzymywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od wylęgu piskląt do momentu pozyskania i sprzedaży surowca.

 
WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

§ 4

 1. Wnioskodawca zainteresowany uzyskaniem Certyfikatu składa do Wystawcy pisemny wniosek (listem poleconym lub listem poleconym i drogą mailową na adres poznan@krd-ig.pl), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym określa:
  1) dane Wnioskodawcy obejmujące nazwę firmy, jej siedzibę i adres, formę prawną wykonywanej działalności, stosunek przynależności do KRD-IG określony według kryteriów wymienionych w pkt. 2;
  2) nazwę, siedzibę i adres dostawcy pierza i puchu, którym może być:
  a) podmiot zewnętrzny, nie będący członkiem KRD-IG;
  b) podmiot wewnętrzny będący członkiem KRD-IG;
  3) numer i datę wystawienia przez dostawcę faktury lub innego dowodu przekazania/przerobu pierza i puchu Wnioskodawcy;
  4) asortyment pozyskanego pierza, będącego przedmiotem wydania certyfikatu, jego masę i procentową zawartość puchu;
  5) dane dotyczące uzysku towaru przeznaczonego na eksport, w tym asortyment pierza, jego masę, procentową zawartość puchu, termin przewidywanej realizacji wysyłek oraz numer partii;
  6) rodzaj eksportowanego pierza i puchu, z uwzględnieniem podziału na surowiec, pióra, półpuch i puch;
  7) kraj przeznaczenia eksportowanego pierza i puchu, zbieżny z krajem określonym na dokumentach wysyłkowych.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 Wnioskodawca i jego dostawca będący podmiotem wewnętrznym, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. b, załącza oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, że pierze i puch będące przedmiotem wydawanych Certyfikatów spełnia wymóg określony w § 3 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie winno odnosić się do każdej partii pierza i puchu na wszystkich etapach jego pozyskania i przerobu, będącego przedmiotem certyfikacji. Oświadczenie to winno być zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzone w dokumentacji hodowlano – produkcyjnej.
 3. W przypadku gdy dostawcą pierza i puchu jest podmiot zewnętrzny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Wnioskodawca winien załączyć oświadczenie tego dostawcy pierza i puchu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu, o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu. Oświadczenie winno odnosić się do każdej partii pierza i puchu na wszystkich etapach jego pozyskania i przerobu, będącego przedmiotem certyfikacji. Oświadczenie to winno być zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzone w dokumentacji hodowlano – produkcyjnej.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie i udostępnianie danych o wydanych przez Wystawcę Certyfikatach w zakresie ich liczby, masy pierza i puchu oraz jego asortymentu w celu przeprowadzenia procesu Certyfikacji oraz sporządzenia raportów i sprawozdań wymienionych w § 15 Regulaminu.
 5. Warunkiem wydania Certyfikatu jest pomyślne przejście procesu Certyfikacji określonego niniejszym Regulaminem na każdym etapie od wylęgu piskląt do momentu pozyskania surowca i jego sprzedaży.
§ 5

Wystawca przed wystawieniem Certyfikatu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu zgodności złożonego wniosku ze stanem faktycznym.
  
§ 6

 1. Certyfikat jest dokumentem ścisłego zarachowania i jego wzór określa załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Certyfikat wystawiany jest w jednym egzemplarzu przeznaczonym dla Wnioskodawcy. Wystawca przechowuje kserokopię wydanego certyfikatu poświadczoną za zgodność z oryginałem w swoich zasobach dokumentacyjnych.
 3. Certyfikat wystawia jedna osoba, zaś zatwierdzają i podpisują dwie osoby upoważnione przez Wystawcę.
§ 7

 1. Wydany przez Wystawcę Certyfikat może dotyczyć maksymalnie do czterech partii pierza i puchu wysyłanego w jednej wysyłce przez Wnioskodawcę do jednego odbiorcy o łącznej masie odpowiadającej jednej jednostce transportowej.
 2. Za jednostką transportową, o której mowa w ust. 1 uważa się jeden kontener o maksymalnej masie:
  1) do 4. ton puchu gęsi lub kaczek;
  2) do 7. ton półpuchu, podskubu lub piór gęsi lub kaczek.
 3. Przez partię pierza i puchu, o której mowa w ust. 1 należy rozumieć masę pierza i puchu o jednorodnym asortymencie, będącą przedmiotem dostawy do jednego odbiorcy.
§ 8

Suma masy pierza i puchu, na którą zostanie wydany Certyfikat nie może być wyższa niż masa pierza i puchu wykazana przez Wnioskodawcę we wniosku.

 
POBÓR PRÓB KONTROLNYCH ORAZ OCENA JAKOŚCI CERTYFIKOWANEGO PIERZA I PUCHU

§ 9

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest pobierać i umożliwić pobranie przez Wystawcę lub jego przedstawiciela podczas procesu Certyfikacji próbę materiału. Pobieranie próby powinno odbywać się zgodnie z normą PN EN 1883:2000 Pierze i Puch – Pobieranie Próbek do Badań reprezentatywnej próby losowej 150 g pierza i puchu i przechowuje ją przez okres 12 miesięcy licząc od końca roku, w którym pobrano próby i wydano Certyfikat przez Wystawcę.
 2. Analiza pobranego materiału powinna zostać przeprowadzona zgodnie z normą PN EN 12131:2000 Pierze i Puch – Metody Badań – Oznaczanie Składu Ilościowego Pierza i Puchu (Metoda Ręczna). Wnioskodawca na pisemny wniosek Wystawcy przekaże zabezpieczoną próbę pierza i puchu lub umożliwi pobranie próby w celu wykonania przez Wystawcę analiz laboratoryjnych w niezależnym laboratorium specjalizującym się w ocenie jakości pierza i puchu gęsiego lub kaczego.
 3. Koszt poboru prób oraz analiz laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1 i 2 ponosi Wnioskodawca.

 
PRZEBIEG PROCESU CERTYFIKACJI I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW

§ 10

 1. Wystawca, za pośrednictwem uprawnionej i wskazanej przez Wystawcę jednostki certyfikacyjnej dokonywać będzie kontroli poprawności wydanych Certyfikatów w częstotliwości i lokalizacji zgodnej z Regulaminem przeprowadzania audytów pochodzenia pierza i puchu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu.
 2. Poza zakresem kontroli wymienionym w ust. 1 Wystawca zobowiązany jest do kontroli przestrzegania:
  1) zapisu § 3 ust. 2 Regulaminu;
  2) poprawności złożonego przez podmiot zewnętrzny oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu.
§ 11

 1. Wnioskodawca zapewnia możliwość kontroli zgodności wydanych na jego rzecz Certyfikatów pod kątem spełnienia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie i każdorazowo winien we wniosku o wydanie Certyfikatu złożyć pisemną zgodę na przeprowadzenie kontroli przez Wystawcę.
 2. Wnioskodawca gwarantuje poprzez odpowiednie formalne umocowanie z podmiotem zewnętrznym możliwość przeprowadzenia przez Wystawcę kontroli zgodności złożonego oświadczenia o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu, co znajduje stosowne umocowanie we wniosku o wydanie
  Certyfikatu i oświadczeniu, o których mowa w § 4 Regulaminu.

§ 12

Wystawca może uwzględniać podczas kontroli zgodności wydanych na rzecz Wnioskodawcy Certyfikatów wyniki analiz laboratoryjnych w zakresie oceny cech jakościowych wykonanych na reprezentatywnej próbie losowej pierza i puchu, o której mowa w § 9 i podejmować na ich podstawie decyzje określone w § 14 Regulaminu.

§ 13

Wystawca zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Wystawcy sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w terminie do dnia 31 maja następnego roku za rok poprzedni.

§ 14

 1. Wystawca, na podstawie uchwały Zarządu Wystawcy, może podjąć decyzję o zakazie wydawania Certyfikatów oraz anulowania wcześniej wystawionych Certyfikatów dla Wnioskodawcy, który nie przestrzega wymogów określonych w Regulaminie lub odmówi poddania się kontroli.
 2. W przypadku podjęcia uchwały Zarządu Wystawcy o zakazie wydawania lub anulowaniu wcześniej wystawionych Certyfikatów Wystawca zastrzega sobie prawo do opublikowania w tym zakresie oficjalnego oświadczenia wydanego i podpisanego przez upoważnione osoby wymienione w § 6 ust. 3 Regulaminu.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 zamieszczane będzie na stronie internetowej Wystawcy oraz kierowane pisemnie do Wnioskodawcy.
 4. Okres, na który Wnioskodawca może być pozbawiony możliwości ubiegania się o wydanie Certyfikatów wynosi do trzech lat, licząc od dnia stwierdzenia uchybienia..

 
SPRAWZDAWCZOŚĆ O WYDANYCH CERTYFIKATACH

§ 15

 1. Wystawca będzie sporządzał i udostępniał w okresach kwartalnych, do końca każdego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu kwartału, sprawozdania o ogólnej liczbie Wnioskodawców, ogólnej liczbie złożonych wniosków i wydanych na ich podstawie Certyfikatów wraz z określeniem łącznej masy pierza i puchu, z podziałem na ich asortymenty, kraj przeznaczenia, wykazanego we wszystkich Certyfikatach wydanych w okresie objętym sprawozdaniem.
 2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 udostępniane będą Zarządowi Wystawcy, oraz międzynarodowym organizacjom pierzarskim, z którymi Wystawca posiada stosowne porozumienia lub umowy w celu wymiany informacji i sprawdzenia wiarygodności wystawianych Certyfikatów.
 3. W przypadku innych podmiotów niż wymienione w ust. 2 sprawozdania, o których mowa w ust. 1 zamieszczane będą na stronie internetowej Wystawcy i określać będą ogólną liczbę wydanych przez Wystawcę Certyfikatów oraz łączną masę eksportowanego pierza i puchu, z podziałem na ich asortymenty.

 
ODPŁATNOŚĆ ZA WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

§ 16

 1. Za wystawiony Certyfikat Wystawca pobiera opłatę, zgodnie z cennikiem usług hodowlanych zatwierdzonym uchwałą Zarządu Wystawcy.
 2. Opłaty z tytułu wystawienia Certyfikatu płatne na konto Wystawcy, pobierane będą na podstawie faktury wystawionej dla Wnioskodawcy.
 3. Koszty wynikające z przeprowadzenia audytu oraz opłata za Certyfikat obciążają Wnioskodawcę.

 
SPRAWY SPORNE

§ 17

 1. Sprawy sporne powstałe w trakcie wydawania Certyfikatów między Wystawcą, a Wnioskodawcą rozstrzygane będą polubownie.
 2. Sprawy sporne między Wystawcą a Wnioskodawcą, które nie zostały rozwiązane polubownie poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Wystawcy.

 
ZATWIERDZENIE I ZMIANY REGULAMINU

§ 18 

Regulamin zatwierdza Zarząd Wystawcy na podstawie podjętej uchwały.
 

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają akceptacji Zarządu Wystawcy podjętej w formie stosownej uchwały.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Wszystkie podmioty ubiegające się o wydanie Certyfikatu oraz ich dostawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i złożenia pisemnego oświadczenia o przestrzeganiu jego postanowień, stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu.

§ 21

Użyte w niniejszym regulaminie określenia zootechniczne precyzuje ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.).

 

Załączniki do Regulaminu:

 1. Wniosek o wydanie Certyfikatu potwierdzającego polskie źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego.     do pobrania (pdf, 235 kb) >>>>>>>>
 2. Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu wydawania certyfikatów potwierdzających polskiego źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego – dotyczy Wnioskodawców i dostawców będących podmiotami wewnętrznymi.     do pobrania (pdf, 377 kb) >>>>>>>>
 3. Oświadczenie Producenta Pierza i Puchu o spełnieniu wymogów określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu wydawania certyfikatów potwierdzających polskiego źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego – dotyczy dostawców surowca, będących podmiotami zewnętrznymi.     do pobrania (pdf, 378 kb) >>>>>>>>
 4. Wzór Certyfikatu potwierdzającego polskiego źródło pochodzenia pozyskiwanego i eksportowanego pierza i puchu gęsiego oraz kaczego.
 5. Regulamin Audytów Pochodzenia Pierza i Puchu.
 6. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy i jego dostawcy(ów) o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i przestrzeganiu postanowień Regulaminu.     do pobrania (pdf, 380 kb) >>>>>>>>

 

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń