kalendarzWitaj dziś jest piątek, 25 maja 2018 r.   Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
2303308 osób

Aktualności branżowe

2013-01-09 Podatki 2013: Wzrosną normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
W 2013 r. podatek dochodowy od osób fizycznych osiągających przychód z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o prawie 16% wyższy niż w 2012 r. Taki wniosek wypływa z opublikowanego rozporządzenia ministra finansów określającego normy szacunkowe obowiązujące w roku 2013. Podwyżka ominie osoby prowadzące wylęgarnie kurcząt i kaczek, a także hodowców białych myszy laboratoryjnych, a wynika to jedynie z zasad zaokrąglania.
 

Powyższe rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 24 ust. 7 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z  tym przepisem minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza co roku w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy są corocznie zmieniane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. (M. P. z 2012 poz. 398), wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 115,9 (wzrost cen o 15,9 %). Dlatego też Minister Finansów uwzględniają ww. wskaźnik ogłoszony przez Prezesa GUS dokonał w ww. rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu.

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
(obowiązujące w 2012 i 2013 r.)

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa
dochodu rocznego

2012

2013

gr

gr

1

2

3

4

5

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

         

a) rośliny ozdobne

1 m2

10

13

11

74

b) pozostałe

1 m2

3

76

4

36

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

32

2

69

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

7

55

8

75

b) pozostałe

1 m2

4

64

5

38

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

4

35

5

04

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

13

 

15

b) gęsi

1 sztuka

1

13

1

31

c) kaczki

1 sztuka

 

30

 

35

d) indyki

1 sztuka

 

73

 

85

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

87

3

33

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

41

2

79

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

59

1

84

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

97

3

44

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

12

62

14

63

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 

1 sztuka

2

11

2

45

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

01

b) gęsi

1 sztuka

 

08

 

09

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

02

d) indyki

1 sztuka

 

08

 

09

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

39

95

46

30

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

57

20

36

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

13

60

15

76

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

20

77

24

07

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

5

55

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

4

79

5

55

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

12

 

14

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

 

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3 

 

29

 

34

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

2

89

3

35

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2 

173

84

201

48

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2 

144

86

167

89

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2 

72

44

83

96

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

289

70

335

76

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

60

85

70

53

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

31

85

36

91

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

36

22

41

98

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

14

49

16

79

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

5

81

6

73

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

8

69

10

07

h) konie rzeźne

1 sztuka

434

59

503

69

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

347

67

402

95

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3 

1

30

1

51

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

39

13

45

35

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

14

49

16

79

Przypomnijmy, że przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w  szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Należy tu zaznaczyć, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w  załączniku nr 2 do ustawy „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”.

Sposoby ustalania dochodu z działów specjalnych

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej może być ustalony na dwa sposoby:

1) jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące przychody - dochodem (stratą) z działów specjalnych produkcji rolnej jest różnica pomiędzy przychodem z tytułu prowadzenia tych działów a poniesionymi kosztami uzyskania, powiększona o wartość przyrostu stada zwierząt na koniec roku podatkowego w porównaniu ze stanem na początek roku i pomniejszona o  wartość ubytków w tym stadzie w ciągu roku podatkowego,

Uwaga! O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

2) jeżeli podatnik nie prowadzi ww. ksiąg - dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z  określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy szacunkowe dochodu rocznego, o których mowa w pkt 2, stosuje się od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajów produkcji określonych w „Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”, z tym że w przypadku:

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 m2 powierzchni ogólnej obliczanej według wewnętrznej długości ścian;
2) upraw grzybów i ich grzybni - od 1 m2 powierzchni zajętej pod te uprawy;
3) wylęgarni drobiu - od 1 sztuki pisklęcia uzyskanego z wylęgu;
4) zwierząt laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierząt - na podstawie zawartych umów dla potrzeb laboratoryjnych, badań i  doświadczeń naukowych, analiz i testów prowadzonych w laboratoriach, a  także kontroli procesów technologicznych;
5) hodowli i chowu zwierząt wymienionych pod lp. 15 lit. b-h Tabeli - od 1 sztuki zwierząt sprzedanych;
6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

W przypadku, gdy rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej przekraczają wielkości określone w ww. Tabeli, opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane w roku podatkowym z całej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

Dodajmy, że jeżeli w ciągu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni są prowadzone różne uprawy, dla których są ustalane różne normy szacunkowe dochodu, dochód z  każdego rodzaju uprawy oblicza się przy zastosowaniu właściwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których była prowadzona taka uprawa, wliczając w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy. Powyższe stosuje się również w razie rozpoczęcia lub zaprzestania w ciągu roku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

Uwaga! W szklarniach nieogrzewanych stosuje się normę roczną bez względu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

Deklaracja i zaliczki na podatek

Podatnicy, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, są obowiązani:

• składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy urzędowi skarbowemu deklaracje o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT-6/PIT-6L, przy czym deklaracja PIT-6L przeznaczona jest dla podatników, którzy wybrali
sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj według tzw. stawki liniowej 19%). Jeżeli dochód z działów specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiąg, podatnicy składają ponadto urzędowi skarbowemu w ww. terminie deklarację o wysokości przewidywanego dochodu w  roku następnym,

Ważne! Podatnicy rozpoczynający w ciągu roku podatkowego prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej powinni złożyć deklarację PIT-6/PIT6L wskazując rodzaj i rozmiar zamierzonej produkcji w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego rodzaju produkcji.

Decyzja ustalająca wysokość zaliczek na podatek z działów specjalnych produkcji rolnej wydawana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, tj. złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, decyzja w  sprawie zaliczek na podatek dochodowy wydawana jest nie później niż w  ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli wyliczony dochód nie przekracza kwoty wolnej od podatku, decyzja w sprawie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy nie jest wydawana.

• wpłacać do kasy lub na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, zaliczki miesięczne w wysokości ustalonej decyzją naczelnika tego urzędu skarbowego obniżone o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w tym miesiącu przez podatnika. Jeżeli podatnicy osiągają poza dochodem z działów specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodów tych opłacają zaliczki bez łączenia tych dochodów z dochodem z  działów specjalnych produkcji rolnej.

Uwaga! Począwszy od 2012 roku wszystkie zaliczki (w tym za grudzień) należy wpłacać w  terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki za grudzień nie należy wpłacać, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty podatnik złoży zeznanie i dokona wpłaty podatku.

Ponadto, podatnicy są zobowiązani zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni o:

• zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,
• zaprzestaniu lub rozpoczęciu eksploatacji obiektów umożliwiających całoroczny cykl produkcji,
• rozpoczęciu w ciągu roku podatkowego prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej składając deklarację PIT-6/PIT-6L o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

 

Źródło: www.podatki.biz, 11-2012

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń