kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 27 października 2020 r.   Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3291858 osób

Walne Zgromadzenie Izby

2007-06-28 Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w Warszawie

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KRAJOWEJ RADY DROBIARSTWA-IZBY GOSPODARCZEJ
W WARSZAWIE

 W dniu 21.06.2007 r. w hotelu WINDSOR w Jachrance k./ Warszawy odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG oraz konferencja drobiarska.

Walne Zgromadzenie Członków KRD-IG otworzył Pan Rajmund Paczkowski - Prezes Zarządu KRD-IG, a zarazem Prezes Płockich Zakładów Drobiarskich "SADROB" S.A. Obradom Walnego Zgromadzenia KRD-IG przewodniczył Pan Mirosław Szałkowski - wybrany na tę funkcje przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie, v-ce Prezes Zarządu KRD-IG, na co dzień Prezes Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A.

Prezes Zarządu KRD-IG przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu KRD-IG za okres sprawozdawczy (VI. 2006 - VI.2007).

W dalszej kolejności Pan Wiesław Michalak - Członek Komisji Rewizyjnej KRD-IG przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KRD-IG z kontroli działalności finansowej i statutowej Zarządu KRD-IG za rok 2006. Przedstawiony został także preliminarz przychodów i wydatków KRD-IG na rok 2007.

Po złożeniu powyższych sprawozdań, Przewodniczący Obrad Walnego Zgromadzenia Pan Mirosław Szałkowski otworzył dyskusję. Zebrani dzielili się uwagami na temat działań KRD-IG w roku sprawozdawczym VI.2006/VI.2007 oraz aktualnej sytuacji w drobiarstwie.

Między innymi dyskutowano na temat ustawy o zakazie stosowania w żywieniu zwierząt roślin genetycznie modyfikowanych, co w szczególności dotyczy soi i w przyszłości kukurydzy. Ustawa niezgodna jest z ustawodawstwem unijnym. Branża drobiarska i paszowa stoi przed alternatywą albo soja genetycznie modyfikowana będzie dopuszczona do żywienia - przy wielu wynikających uwarunkowaniach z tym związanych, bądź nie będzie czym rekompensować białka. Znawcy problemu wiedzą, że białka sojowego nie zastąpi się w pełni białkiem ze śruty rzepakowej i bobiku.

Poruszono również temat dotyczący przygotowania projektu ustawy przez Ministerstwo Środowiska w sprawie przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Istota sporu polega na tym, że projekt zawiera bardzo niespójne definicje, a praktycznie ich nie ma, co to jest "uciążliwość zapachowa". Projekt ustawy odwołuje się do postanowień miejscowych samorządów, które także mogą na wniosek 50 mieszkańców podjąć uchwałę o zaniechaniu produkcji, gdzie wg tych "50 nosów" ta uciążliwość występuje, a nawet tę produkcję zamknąć.

Poruszono temat dotyczący dalszych działań na rzecz wypracowania odpowiedniego partnerstwa z sieciami handlowymi, a przede wszystkim z "MGB".

Wiele miejsca w działalności KRD-IG, przy aktywnym wsparciu resortu rolnictwa i rozwoju wsi, a w szczególności Głównego Inspektoratu Weterynarii, poświęcono ponownemu otwarciu rosyjskiego rynku dla polskiego mięsa drobiowego. Niestety - pomimo zajęcia się eksportem polskiego mięsa do Rosji - przez najwyższe czynniki rządowe i Komisję Europejską - wyniki są prawie żadne. Pomimo odblokowania rynku ukraińskiego, pozostaje on praktycznie martwy z uwagi na wysokie cło przy wwozie mięsa na ich rynek. - Zostały podjęte - za pośrednictwem Głównego Inspektora Weterynarii, przy aktywnej pomocy KRD-IG rozmowy na temat eksportu elementów drobiowych do Chin i Korei Południowej. Stosowne inspekcje, ze strony odpowiednich ich służb w zakładach, które na to wyraziły zgodę zostały przeprowadzone. Czekamy na potwierdzenie odpowiednich uzgodnień.

W związku z otwarciem europejskiego unijnego rynku na mięso drobiowe z krajów trzecich i wyznaczenia przez WTO - po uzgodnieniach - stosownego limitu tego importu, KRD-IG stoi na stanowisku, że importowane mięso z krajów trzecich na europejski rynek, w tym do Polski musi odpowiadać normom jakościowym, jakie w całej "27" obowiązują. Nie może być tutaj taryfy ulgowej.

Ważnym elementem dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia KRD-IG było przyjęcie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia oraz stanowiska Walnego Zgromadzenia członków Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej w sprawie:

 1. Projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej opracowanego przez resort Środowiska.
   
  1. Walne Zgromadzenie w pełni podtrzymuje motywy zawarte we wcześniejszym stanowisku Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej z dnia 29.03.2007 r., w którym to negatywnie zaopiniowany został przesłany do konsultacji projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej.
    
  2. Z uwagi, że Ministerstwo Środowiska, jako główny twórca tego projektu w dalszym ciągu prowadzi uzgodnienia związane z tym projektem zmierzające do jego wniesienia pod obrady Sejmu, ponownie -jako Walne Zgromadzenie członków - wypowiadamy stanowcze "nie" temu zamiarowi.
    
  3. Nasze stanowcze "nie" wynika z poważnych obaw, że brak w projekcie definicji co to jest "uciążliwość zapachowa", jak również sposobu ograniczenia tej uciążliwości może w wielu przypadkach doprowadzić nie tylko do ograniczenia produkcji, ale nawet do jej zamknięcia.
    
  4. Szczególny niepokój budzi stwierdzenie w projekcie ustawy, że rada gminy może na wniosek złożony przez co najmniej 50 mieszkańców gminy podjąć stosowną uchwałę o ograniczeniu uciążliwości zapachowej przez dany podmiot, a nawet doprowadzić decyzją administracyjną wójta (burmistrza, prezydenta gminy) do zakazu prowadzenia działalności mogącej powodować uciążliwość zapachową, albo wstrzymać działalność będącą przyczyną tej uciążliwości.
    
  5. Nasz sprzeciw budzi, nie sam fakt regulacji stopnia zapachów, bowiem już warunki wymagane przy wydawaniu pozwolenia zintegrowanego z zakresu oddziaływania na środowisko na prowadzenie określonej działalności gospodarczej regulują ten problem, ale przed wszystkim brak definicji - co już wspomniano - co należy uznać za "uciążliwość zapachową" oraz sposobu podejmowania decyzji. Sposób ten może w wielu przypadkach posiadać charakter subiektywny i narazić podmioty, do których będzie się to odnosić na poważne straty.
    
  6. Biorąc pod uwagę wspomniane uwarunkowania przemawiające przeciwko projektowi ustawy - Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku sprzeciwu jej uchwalenia.
    
 2. Zakazie stosowania w paszach dla zwierząt organizmów genetycznie modyfikowanych.
   
  1. Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że polskie ustawodawstwo w tej sprawie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej. A te takiego zakazu nie wprowadzają. Nie kwestionujemy reguł związanych z obchodzeniem się roślinami genetycznie modyfikowanymi, aby były pod kontrolą oraz oznaczaniu dla konsumentów produktów żywnościowych z ich udziałem.
    
  2. Całkowity zakaz ich uprawy i stosowania w paszach dla zwierząt działa na szkodę całej branży drobiarskiej, gdzie soja - bo głównie o nią w tym przypadku chodzi - stanowi główny składnik białka w żywieniu. Nie ma żadnych dowodów, że uprawy modyfikowane genetycznie stanowią zagrożenie dla życia człowieka.
    
  3. Określenie innych komponentów białka - w miejsce soi - jak śruty rzepakowej i bobiku nie znajduje swojego uzasadnienia w kontekście wymagań żywieniowych, składu białka i zawierania przez nie czynników przeciw odżywczych. Mogą one być stosowane w paszach w ograniczonej wielkości.
    
  4. Utrzymanie zakazu - przy kurczącej się uprawie soi niemodyfikowanej genetycznie - spowoduje, że pasze będą coraz droższe, co automatycznie przełoży się na podrożenie mięsa drobiowego. Wynika to ze znacznie wyższych cen soi niemodyfikowanej, której zapasy u głównych jej producentów znacznie się kurczą.
    
  5. Jest wiele uwarunkowań biologicznych, planotwórczych i ekonomicznych sprawiających, że główni producenci soi przechodzą w jej uprawie na modyfikowaną. Wiąże się to również z odpornością na środki chemiczne chwastobójcze, niektóre owady pasożytnicze oraz obniżenie mykotoksyn.
    
  6. Walne Zgromadzenie popiera wszystkie te działania, które zmierzają do wycofania obowiązującego przepisu o zakazie stosowania w paszach roślin modyfikowanych genetycznie. Przede wszystkim zwracamy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wniesienie stosownej inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do wycofania przepisu o zakazie, który ma zacząć obowiązywać od 12 sierpnia 2008 roku.

Podczas obrad podjęto szereg uchwał Walnego Zgromadzenia:

 • Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności statutowej Zarządu KRD-IG za okres sprawozdawczy.
 • Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia Bilansu KRD-IG za okres sprawozdawczy.
 • Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego preliminarza dochodów i wydatków na 2007 r.
 • Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia "Regulaminu Komisji Rozjemczej".
 • Uchwała nr 5 w sprawie uchylenia w części uchwały nr 1/2007 Zarządu KRD-IG w sprawie wykreślenia z członkostwa KRD-IG firmy ZD "BOLEMIN" (odwołanie z dnia 1 lutego b.r.).
 • Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia w poczet członków KRD-IG Stowarzyszenia Producentów Drobiu G-8 z siedzibą w Ostrzeszowie (k/Olsztyna).

 Po Walnym Zgromadzeniu Członków KRD-IG odbyła się konferencja drobiarska.

Prelegentami konferencji drobiarskiej byli:

Pan prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

"Prawne aspekty ograniczania częstości występowania pałeczek Salmonella w produkcji drobiarskiej".
                                                                            do pobrania (PowerPoint 14.7 MB)

Dr Grzegorz Dybowski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej)

"WTO - przyczyny i skutki liberalizacji światowego handlu rolnego".
                                                                            do pobrania (PowerPoint 14.7 MB)

Po wygłoszeniu referatów rozpoczęła się dyskusja.

 Gośćmi specjalnymi konferencji drobiarskiej byli:
V-ce Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Sebastian Filipek - Kaźmierczak, Przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa, Żywności i Weterynarii Pan Piotr Siwierski, a także Przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego Pani Marzena Skąpska.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia KRD-IG i konferencji drobiarskiej.
 

Od lewej: Dyr. Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
Od lewej: Dyr. Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
Od lewej: Dyr. Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski, Wiceprezes Zarządu KRD-IG Pan Mirosław Szałkowski, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
Od lewej: Dyr. Generalny KRD-IG Pan Leszek Kawski, Wiceprezes Zarządu KRD-IG Pan Mirosław Szałkowski, Prezes Zarządu KRD-IG Pan Rajmund Paczkowski
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr Grzegorz Dybowski - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Dr Grzegorz Dybowski - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Sebastian Filipek-Kaźmierczak
Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń