kalendarzWitaj dziś jest wtorek, 11 sierpnia 2020 r.   Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny dodaj do ulubionychdodaj do ulubionychenglish versionenglish versionforum
stronę odwiedziło:
3201361 osób

Aktualności branżowe

2020-04-24 Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską”

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza zaprasza do przygotowania i przedstawienia oferty dotyczącej projektu pt. "Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską” wraz z przeprowadzeniem efektywności projektu (zadania) przez niezależny podmiot.

Termin składania ofert upływa 8 maja 2020 r. o godz. 10:00
 
Treść Zaproszenia  ---> pobierz.pdf
Załączniki (1-4) ---> pobierz.pdf
 
Załączniki (1-4) do Zapytania ofertowego dostępne są także w formie edytowalnej w biurze KRD-IG. Mogą Państwo poprosić o przesłanie wersji edytowalnej Załączników wysyłając prośbę mailem na adres m.kedel@krd-ig.pl 
 

 

Zamawiający wydłuża termin na złożenie ofert  do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 10:00

Zwycięzca Konkurencyjnej Procedury Wyboru Wykonawcy ogłoszony zostanie  
do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 16:00


08.05.2020

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską” wraz z przeprowadzeniem badania efektywności projektu przez niezależny podmiot 

Pytanie Oferenta z dnia 08.05.2020

 

w odniesieniu do sprawy wymienionej w temacie wiadomości, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający może zwiększyć dopuszczalny limit wagowy dokumentu/prezentacji wynoszący obecnie 5 mb lub, jeśli wynika on z  ograniczeń skrzynki emailowej, dopuścić przesyłanie większych plików za pomocą serwisów typu Wetransfer?

Prośba wynika z chęci dostarczenia wysokiej jakości plików, które zawierać mają również kreacje graficzne - ich odpowiednia prezentacja wymaga załączenia ilustracji wysokiej jakości, które automatycznie windują wielkość plików.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.05.2020

 

Oferta musi być w całości (część formalna i merytoryczna) podpisana przez Oferenta lub jego należycie umocowanego przedstawiciela (pełnomocnika), wobec tego scan Oferty (część formalna i merytoryczna) muszą stanowić załączniki do maila potwierdzające, że mail zawiera ofertę Oferenta, przygotowaną zgodnie z  zapisami Zapytania ofertowego (opis sposobu przygotowania oferty).

 

W związku z wyjaśnieniem do przesłanego pytania, Zamawiający dopuszcza przesłanie dodatkowo plików źródłowych oferty, w tym dokumentu/prezentacji (przed podpisaniem i skanowaniem), które są wyższej jakości, za pomocą serwisu typu Wetransfer.

 

Nie mniej jednak podpisana Oferta (przygotowana zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego)link do serwisu Wetransfer (pod którym znajdą się pliki źródłowe) muszą zostać przesłane łącznie w ramach 1 maila o tytule: Odpowiedź na Zapytanie ofertowe dot. projektu: „Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską” wraz z przeprowadzeniem efektywności projektu (zadania).

 

 

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego --> pobierz.pdf


 04.05.2020

 Zamawiający wydłuża termin na złożenie ofert  do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 10:00

Zwycięzca Konkurencyjnej Procedury Wyboru Wykonawcy ogłoszony zostanie  
do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 16:00

Treść Zapytania ofertowego uwzględniająca zmiany, o których mowa poniżej à pobierz.pdf

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską” wraz z przeprowadzeniem badania efektywności projektu przez niezależny podmiot 

Pytania Oferenta z dnia 04.05.2020

 

Pytanie 1

W dokumentacji zawarty jest zapis:


"ZADANIA OFERENTA NA ETAPIE PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY"
-  czy potwierdzają Państwo, że jest to spis zagadnień na potrzeby skontruowania opisywanej dalej "koncepcji (sposobie) realizacji zamówienia (jako oddzielny dokument):a. prezentacji lub innym dokumencie tekstowym" ?

 

Jeżeli tak, to proszę o wyjaśnienie przełożeń ww. zagadnień na podane kryteria oceny, znaczna część z nich nie koresponduje ze sobą.

Na przykład:

a. "Opracowanie analiz ekspertów: - Propozycja wsparcia merytorycznego kampanii/zespołu, który opracuje treści merytoryczne do wykorzystywania w  ramach kampanii" - nie ma odzwierciedlenia w punktacji. Dodatkowo, proszę o odpowiedź, czym jest propozycja wsparcia merytorycznego? Czy chodzi tu o podanie nazwisk,  czy np. założeń wsparcia?


b. "Działania kancelarii prawnej w zakresie ewentualnych sporów z  podmiotami bezprawnie atakującymi polską branżę drobiarską" - jak należy rozumieć to zadanie na etapie oferty? Nie widnieje przy nim żadne słowo określające typu " propozycja" , "przygotowanie strategii" itp. Dodatkowo nie ma przełożenia na kryteria oceny.

 

Pytanie 2

Pozostając w  zagadnieniu kryterium oceny ofert, proszę o ich uszczegółowienie / wyjaśnienie. Kryteria oceny wydają się niejasne i niezrozumiałe, np.:

 

"Kryterium (K1) „Trafność analizy bieżącej sytuacji i dostosowanie do niej proponowanej strategii komunikacji” - ocenione zostanie w skali punktowej do 28 punktów pod kątem oceny trafności analizy bieżącej sytuacji i dostosowanie do niej proponowanej strategii komunikacji." - de facto nie podano tu żadnych ocenianych cech czy parametrów, a jedynie powtórzono nazwę kryterium.

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.05.2020

 

Odpowiedź na Pytanie 1

Uprzejmie informujemy i jednocześnie potwierdzamy, że „ZADANIA OFERENTA NA ETAPIE PROWADZONEJ KONKURENCYJNEJ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY" wchodzą w cześć merytoryczną oferty dołączoną do oferty jako oddzielny dokument: prezentacja lub inny dokument tekstowy. Proszę w tej części nie zapomnieć także o profilu i krótkim opisie doświadczenia agencji (max 3 slajdy).

 

Wyjaśnienie przełożeń ww. zagadnień na podane kryteria oceny, znaczna część z nich nie koresponduje ze sobą.

Zgodnie z  zapisami Zapytania Ofertowego (str. 2) przedmiotem Zapytania jest: podjęcie działań na rzecz przeciwdziałania kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską, obalenia nieprawdziwych informacji na temat branży i przedstawienia korzyści wynikających z zaufania do polskich producentów drobiu. Działania oparte będą na edukacji i szerokim dotarciu do konsumentów i liderów opinii poprzez ogólnopolską kampanię outdoorową wspartą działaniami w Internecie oraz  współpracą
z mediami
.

 

Uzupełnieniem powyższych działań będzie współpraca z mediami, w  tym organizacja briefingu prasowego i przygotowanie materiałów prasowych, rozwój i promocja serwisów internetowych KRD-IG w kontekście edukacji użytkowników Internetu, współpraca z kancelarią prawną,  wsparcie ekspertów opracowujących treści merytoryczne do wykorzystywania w ramach kampanii.

 

Powyższe oznacza, że kampania outdoorowa jest głównym elementem przedmiotowego projektu,
a pozostałe działania - działaniami uzupełniającymi. Tym samym, w  ramach Kryteriów oceny, Zamawiający oceniał będzie Kampanię outdoorową: K.1, K.2 i K.4.

 

Zamawiający  nie ma obowiązku każdego działania do realizacji, ujętego w Zapytaniu ofertowym
w Zadaniach oferenta, poddawać pod kryterium oceny.

Zgodnie z Zasadami obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych (http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/wnioski/2020/07_2020/zasady_obslugi_fp_07_2020_03012020.pdf), Zamawiający ma obowiązek wskazania co najmniej dwóch kryteriów oceny oferty, „które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, są związane z przedmiotem zamówienia, przy czym jednym z nich musi być cena lub koszt”.

 

Nie mniej jednak, wyżej wymienione działania, mieszczą się w Kryterium K5. Kompletność oferty - zapewnienie realizacji wszystkich założonych działań.

 

Odpowiedź na ppkt. a.

 

Zamawiający  nie ma obowiązku każdego działania do realizacji, ujętego w Zapytaniu ofertowym
w Zadaniach oferenta, poddawać pod kryterium oceny.

Zgodnie z Zasadami obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych (http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/wnioski/2020/07_2020/zasady_obslugi_fp_07_2020_03012020.pdf), Zamawiający ma obowiązek wskazania co najmniej dwóch kryteriów oceny oferty, „które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, są związane z przedmiotem zamówienia, przy czym jednym z nich musi być cena lub koszt”.

 

Opracowanie analiz ekspertów:

- Propozycja wsparcia merytorycznego kampanii/zespołu, który opracuje treści merytoryczne do wykorzystywania w ramach kampanii"- prosimy o propozycje ekspertów, którzy będą wsparciem merytorycznym dla projektu (zadania).

 

Odpowiedź na ppkt. b.

Zamawiający  nie ma obowiązku każdego działania do realizacji, ujętego w Zapytaniu ofertowym
w Zadaniach oferenta, poddawać pod kryterium oceny.

Zgodnie z Zasadami obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno – Spożywczych (http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/fundusze/wnioski/2020/07_2020/zasady_obslugi_fp_07_2020_03012020.pdf), Zamawiający ma obowiązek wskazania co najmniej dwóch kryteriów oceny oferty, „które nie utrudniają uczciwej konkurencji oraz zapewniają równe traktowanie wykonawców, są związane z przedmiotem zamówienia, przy czym jednym z nich musi być cena lub koszt”.


Działania kancelarii prawnej w zakresie ewentualnych sporów z  podmiotami bezprawnie atakującymi polską branżę drobiarską" – prosimy o wskazanie propozycji kancelarii prawnej, która będzie mogła przeprowadzić ewentualne spory z podmiotami bezprawnie atakującymi polską branżę drobiarską.

 

Odpowiedź na Pytanie 2

 

"Kryterium (K1) „Trafność analizy bieżącej sytuacji i dostosowanie do niej proponowanej strategii komunikacji” – oferta oceniana będzie zgodnie z zapisami przedmiotowego kryterium.
K1 = Suma indywidualnych ocen (skala 0-28) przyznanych ocenianej ofercie / ilość osób oceniających

 

 

Pytania Oferenta z dnia 04.05.2020

 

1. Dlaczego z przedmiotowego postępowania zostały wykluczone osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą?

Powyższe ograniczenie stanowi rażące naruszenie prawa poprzez złamanie zasad uczciwej konkurencji
w postaci: równego traktowanie wykonawców oraz równego dostępu do postępowania, dodatkowo narusza zasady konkurencyjności określone w polskim i  unijnym prawodawstwie, które nie pozwalają na stosowanie tego typu kryterium podmiotowego.

Poza tym, wykluczając sferę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawężacie istotnie Państwo zakres ofert, pozbawiając się prawdopodobnie otrzymania ofert atrakcyjnych cenowo, zgodnych z zasadą efektywnej realizacji celów funduszy promocji, określonej w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 688).

2. Dlaczego w Zapytaniu powołujecie się Państwo na przepisy kodeksu handlowego, które nie obowiązują w prawie polskim od 2001r., czego konsekwencją jest wykluczenie z  udziału wszystkich przedsiębiorców?

Powołanie się konieczność wykonywania działalności regulowanej kodeksem handlowym, który nie obowiązuje w istocie powoduje, że nikt nie jest w stanie spełnić tego wymogu.

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.05.2020

 

Odpowiedź na Pytanie 1

Uprzejmie informujemy, że Zapytanie ofertowe nie wyklucza osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Kryteria Formalne udziału w postępowaniu (str. 7) wskazując, że Oferent, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć z ofertą Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego oraz np. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty, wskazuje, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą włączone zostały do Zapytania ofertowego.

 

Odpowiedź na Pytanie 2

Uprzejmie wyjaśniamy i prostujemy pkt. 1 w pozycji: Warunki Udziału w Postępowaniu Konkurencyjnej Procedury Wyboru Wykonawcy (str. 6 Zapytania ofertowego).

 

W w/w Warunkach zapis „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Podmiot startujący
w Postępowaniu będzie posiadał działalność regulowaną kodeksem handlowym” winien mieć brzmienie:  „Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Podmiot startujący w Postępowaniu będzie posiadał działalność regulowaną kodeksem spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037).

 

Dodatkowo, dla jasności przekazu, Zamawiający uzupełnił przedmiotowy punkt o zapisy ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Wobec powyższego, po wprowadzeniu wszystkich zmian pkt. 1. w pozycji: Warunki Udziału
w Postępowaniu Konkurencyjnej Procedury Wyboru Wykonawcy (str. 6 Zapytania ofertowego) otrzymuje brzmienie:

 

1.     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Podmiot startujący w Postępowaniu będzie posiadał działalność regulowaną kodeksem spółek handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037) lub posiadał status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.). W przetargu nie mogą startować osoby fizyczne.”

 

 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza także zmianę w pkt. 1. w pozycji: KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (str. 7 Zapytania ofertowego):

 

Obecne brzmienie zapisu jest następujące:

 

1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu złożenia oferty;

 

 

W ramach wprowadzenia w/w zmian Zamawiający

wydłuża termin na złożenie ofert
do dnia
12 maja 2020 r. do godz. 10:00

 

Zwycięzca Konkurencyjnej Procedury Wyboru Wykonawcy ogłoszony zostanie
do dnia 15 maja 2020 r. do godz. 16:00

 

 

Treść Zapytania ofertowego uwzględniająca powyższe zmiany à pobierz.pdf

 

 

 

 

Pytania Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego --> pobierz.pdf


 28.04.2020

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego dot. projektu (zadania) pt. „Przeciwdziałanie kampaniom dezinformacyjnym wymierzonym w polską branżę drobiarską” wraz z przeprowadzeniem badania efektywności projektu przez niezależny podmiot 

 

Pytanie Oferenta z dnia 27.04.2020

 

Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie zadane nam przez agencję PR:

 

„Byłabym wdzięczna za potwierdzenie jak długo miałyby trwać działania PR, opisane w  pkt. 10.1, tj. czy przez cały okres objęty zapytaniem tj. od połowy maja do połowy grudnia, czy powinniśmy założyć, że przy zakładanym budżecie, miałaby trwać nie dłużej niż np. 3 miesiące?”

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 28.04.2020

 

W ramach odpowiedzi na zapytanie uprzejmie informuję, że okres 15 maja 2020 – 14 grudnia 2020 r. to okres objęty niniejszym Zapytaniem ofertowym dla wszystkich działań wchodzących w zakres Zapytania ofertowego.

 

W przypadku Współpracy z mediami, w tym organizacji briefingu prasowego i przygotowania materiałów prasowych, działanie to traktowane jest kompleksowo (całościowo). W budżecie projektu (str. 4 Zapytania ofertowego) w kolumnie „ilość” wskazana jest cyfra 1 (w tym przypadku traktowana jako 1 usługa), wobec czego, to Państwo powinni określić czas niezbędny do zrealizowania w pełni tego działania, mając jednocześnie na względzie główne cele projektu (zadania) oraz jego grupę docelową.

 

 

Pytanie Oferenta i odpowiedź Zamawiającego ---> pobierz.pdf

Copyright © 2009 Krajowa Rada Drobiarstwa
Projektowanie stron Toruń